ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ
และทรงมั่นในทศพิธราชธรรม ยังผลให้ราชฎรอยู่เย็นเป็นสุข ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรออกใช้ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา๖๐ บาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณและบุญญาธิการให้แผ่ไพศาลสืบไป

ธนบัตรด้านหน้า ประกอบด้วย
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั้งพุดตานกาญจนสิงหานน์ ณ พระแท่นนปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั้งอมรินทรวินิจฉัย และทอดเครื่องราชูปโภคบรมราชอิสริยยศเป็นภาพประธาน มีฟอยล์สีเงินสลักพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และพระครุฑพ่าห์ เป็นภาพประกอบ
ตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมือพลิกเอียงธนบัตร
ธนบัตรทุกฉบับมีเลข ๙ นำหน้าหมวดอักษรไทย ธ หมายถึง พระมหากษัตริย์ ตามด้วยเลขหมายจำนวน ๗ หลัก เริ่มตั้งแต่ ๙ ธ (k)๐๐๐๐๐๐๑ - ๙ ธ (k) ๙๙๙๙๙๙๙
ขนาดธนบัตร กว้าง ๘๑ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
จำนวนพิมพ์  ๙,๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ
กำหนดออกใช้ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ออกแบและพิมพที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยธนบัตรด้านหลัง ประกอบด้วย
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นภาพประธาน มีภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ภาพเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก อันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำ ภาพนาข้าวและชาวนา อันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทย และลายไทยประดิษฐ์รูปรวงข้าว เป็นภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น