Ads block

Banner 728x90px

โรงเรียนหนองบัววิทยาประวัติความเป็นมาของ โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา หมู่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว  หมู่6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2501 ตามหนังสือที่ 9273/2501 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501โดยกรมสามัญศึกษา อาศัยเรียนอยู่ ศาลาโรงธรรมวัดศรีบัวบาน มีเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายสาลี   มูลศาสตร์ เป็นครูใหญ่ มีครู 1 คน นักเรียนทั้งหมด 40 คน

พ.ศ. 2504-2516 นายเสี่ยน จันทร์เบาะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ซื้อที่ดิน จำนวน 6 ไร่ เป็นเงิน 6,00 บาท จากนายพิมพ์   ซุยเสนา ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ยาว 27 เมตร พร้อมครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 105,000 บาท เริ่มก่อสร้าง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2515 แล้วเสร็จ 5 ธันวาคม พ.ศ.2515 และย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดศรีบัวบาน มาอยู่โรงเรียนปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2516 จัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2533-2543 นายอดิศักดิ์  ทิพกรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันมีนาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556
อนุบาล 1 ชาย 9 หญิง 13 รวมทั้งหมด 13 คน
อนุบาล 2 ชาย 8 หญิง 2   รวมทั้งหมด 10 คน

ชั้นป.1     ชาย 6    หญิง 7  รวมทั้งหมด 13 คน
ชั้นป.2     ชาย 4    หญิง 1  รวมทั้งหมด 5 คน
ชั้นป.3     ชาย 4    หญิง 6  รวมทั้งหมด 10 คน
ชั้นป.4     ชาย 8    หญิง 5  รวมทั้งหมด 13 คน
ชั้นป.5     ชาย 7    หญิง 8  รวมทั้งหมด 15 คน
ชั้นป.1     ชาย 9    หญิง 8  รวมทั้งหมด 17 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด 119 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น